/ 1 نظر / 7 بازدید

باتوجه به درآمدشهرداری اراک ازساخت وسازه درشهرک حمیدچرافضاهای(میدان)خالی درشهرک به جای فضای سبزتبدیل به محل زباله وبدنبال آن انتشارانواع بیماری برای بچه هایی که اطراف آن بازی می کنندشده است.