مطلب شماره 150

1-       حشمت اله خزاعی:سرپرست معاونت اجرایی سازمان

2-       کـریـم عـبـدی:مدیر اجرایی منطقه یک سازمان

3-       علی اصغر انجدانی:مدیر اجرایی مناطق 3و4 سازمان

4-       داود فـرمهـینـی:مسئول روز توقفگاه سازمان

5-       علی غیاث آبـادی:مسئول شب توقفگاه سازمان

6-       حمیدرضا محمدی:مسئول پیگیری امور برنامه ریزی وحمل ونقل سازمان

7-       مسعود مومنـی:مسئول دفتر مدیر عامل ومسئول پیگیری امور حقوقی سازمان

/ 0 نظر / 12 بازدید