مطلب شماره 173

تجدید آگهی مزایده عمومی

شماره «1/م/88»

 

شهرداری اراک در نظر دارد جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده CNG واقع در جنب پایانه مسافربری مرکزی و جنب باغ جنت را در قالب قرارداد اجاره واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند تا تاریخ 5/6/88 جهت دریافت اطلاعات و اسناد مربوطه به مدیریت حقوقی و امور قراردادهای شهرداری اراک واقع در خیابان جهاد مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا تاریخ 10/6/88 به مدیریت مذکور تحویل نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 3-3136091داخلی 283(امور قراردادها)تماس حاصل نمایید.

شهرداری در قبول یا رد پیشنهادها مختار بوده و هزینه درج آگهی نیز بر عهده برنده مزایده می باشد.

اداره روابط عمومی شهرداری اراک

/ 0 نظر / 7 بازدید