مطلب شماره 252

شهردار اراک:

پروژه‌های عمرانی از کیفیت بالایی برخوردارهستند

 

 

 

ایسنا

شهردار اراک گفت:پروژه‌های عمرانی شهر در کنار سرعت،از کیفیت بالایی هم برخوردارهستند.

سیدمرتضی میری با بیان این مطلب افزود:پروژه های عمرانی بزرگ لازمه رفعبرخی از مشکلات شهری اراک هستند که از آن جمله می‌توان به اجرای پروژه 55 متری کهزمینه ساز رفع برخی از مشکلات ترافیکی شهر اراک است،اشاره کرد.

وی در خصوصکمبود جایگاه CNG در شهر اراک گفت:تعداد جایگاه‌های CNG باید افزوده شود کهدر این رابطه در گذشته تعداد 12 نقطه از سوی شهرداری تصویب شده تا جایگاه‌های سوختبه بهره‌برداری برسند.

وی یکی از اقدامات موثر را کیفی‌سازی سازمان‌هایتخصصی شهرداری عنوان کرد و افزود:برخی از سازمان‌های شهرداری مثل سازمان بازیافت وتبدیل پسماند،عملکرد مطلوبی نداشته‌اند که در زمینه کیفی‌سازی عملکرد اینسازمان‌ها باید اقدام شود.

میری گفت:عمر ناوگان حمل و نقل درون شهری اراکبا حمایت‌هایی که از سوی دولت در نظر گرفته شده است قابل قبول است.

/ 0 نظر / 15 بازدید